favicon-icono-gremitex-noticia

La Generalitat posa en marxa la línia d’ajuts ICF-Comerç per a emprenedors, autònoms i pimes

DESEMBRE 2017

La Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Coneixement i l’Institut Català de Finances, ha publicat al DOGC una nova línia d’ajuts per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses dels àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda.

L’import màxim dels ajuts per als anys 2017 i 2018 contempla una dotació de 15 milions d’euros per formalitzar operacions.

El Departament d’Empresa i Coneixement assumirà el 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris, prèvia resolució de la direcció general de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) d’aquesta Línia ICF-Comerç són les següents:

Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.

Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.

Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70%.

Comissions: cap a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.

Garanties: les que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.

Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 7 de novembre, i finalitzarà el  26 de setembre de 2018 o fins exhaurir el pressupost.

Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l’ICF.